0528 - 264007
info@schelhaas.com

Informatie avond Landelijke beëindigingsregeling veehouderij locaties, stikstof problematiek en het nieuwe GLB beleid vanaf 2023.

Op deze avond willen wij u graag van meer informatie voorzien over de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties welke op 12 juni jl. door minister Van der Wal is aangekondigd.

De heer Teus Kool van Component Agro, specialist op het gebied van overheidsregelingen, zal deze avond een inleiding houden over de regeling en het nieuwe GLB beleid vanaf 2023. Ook is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen, zodat u na deze avond op de hoogte bent van de voorgestelde regeling.

Info van RVO over deze regeling
Met de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) kunnen melkvee-, varkens- en pluimveehouders hun bedrijf, of een locatie ervan, vrijwillig en met subsidie beëindigen. De te verlenen subsidie bestaat uit een marktconforme vergoeding van 100% voor de door te halen productierechten én een vergoeding van 100% voor het waardeverlies van de productiecapaciteit (forfaitair). Ter vergelijking: in het kader van een eerdere beëindigingsregeling, de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen, werd 65% van het waardeverlies van de productiecapaciteit vergoed. Volgende openstellingen van de voorliggende regeling zullen per definitie minder aantrekkelijk zijn.

De LBV is een generieke regeling om stikstofdepositie te verminderen. Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten melkvee-, varkens- en pluimveehouders (onder meer) voldoen aan een landelijke drempelwaarde voor stikstofdepositie. Er wordt een online tool ontwikkeld zodat ondernemers kunnen zien of zij aan de drempelwaarde voldoen.

Naast een generieke regeling, is maatwerk nodig, gericht op bedrijfslocaties die voor een specifiek Natura 2000-gebied de grootste depositiebelasting opleveren. De tweede tranche van de Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen (MGA-2) geeft provincies de mogelijkheid om deze zogenoemde piekbelasters gericht aan te kopen of te laten beëindigen. Piekbelasters zijn veehouderijen die een relatief hoge stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden veroorzaken. Door piekbelasters gericht aan te kopen of te beëindigen kunnen provincies doelgericht stikstofdepositie verlagen daar waar dat het hardst nodig is. Alle veehouderijsectoren kunnen deelnemen aan de MGA-2. Een belangrijke voorwaarde is dat de depositie vanuit een veehouderij op een overbelast Natura 2000-gebied groter is dan de drempelwaarde voor dat betreffende Natura 2000-gebied. Ook voor de MGA-2 wordt er een online tool ontwikkeld zodat ondernemers kunnen zien of zij voor een Natura 2000-gebied aan de drempelwaarde voldoen en daarmee in aanmerking komen voor de MGA-2.

Beide stoppersregelingen zijn nu als concept vastgesteld.

Deze informatie avond vindt plaats op donderdag 7 juli om 20:00 uur in Restaurant De Turfsteker (voorheen Meursinge) te Westerbork. Voor deelname aan deze avond dient u zich op te geven via: info@schelhaas.com