0528 - 264007
info@schelhaas.com

Op 1 oktober 2023 is de Commissie schadevergoeding PAS-melders gestart. Deze onafhankelijke commissie stelt de werkwijze op voor het indienen en beoordelen van een verzoek om schadevergoeding en adviseert de minister over de toe te kennen schadevergoeding. PAS-melders die schade hebben waar het Rijk aansprakelijk voor is, kunnen een schadeclaim indienen.

Aanmelden voor schadeclaim PAS-melders

Ondernemers die een PAS-melding deden verkeren sinds de PAS-uitspraak in onzekerheid. Rijk en provincies doen er alles aan om PAS-melders te helpen en handhaving te voorkomen. Als er onverhoopt toch schade optreedt waarvoor het Rijk aansprakelijk is, zal het kabinet zich maximaal inzetten om de schade te vergoeden. Dat kan bijvoorbeeld gaan over schade die ontstaat wanneer er handhavend wordt opgetreden. Die ondernemers kunnen een schadeclaim indienen door een mail te sturen naar; schadeclaims.pasmeldingen@minlnv.nl.

Een onafhankelijke commissie beoordeelt deze verzoeken op basis van de daarvoor geldende juridische kaders (aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, en met inachtneming van het staatssteunrecht).

Onafhankelijke commissie adviseert over toekenning schadevergoeding

Om een zorgvuldige en onafhankelijke beoordeling van de schadeclaims te borgen, heeft het Rijk een externe commissie ingesteld. De commissie bestaat uit de leden mevrouw Th.C.M. Willemse (tevens voorzitter), de heer J.A. Breembroek, de heer K.J. de Graaf en de heer A. Hammerstein. De leden hebben een juridische achtergrond of expertise binnen de agrarische advisering. Per 1 oktober 2023 start de commissie met het vaststellen van een werkwijze voor de beoordeling van de schadeclaims. Na het vaststellen van de werkwijze kan de commissie de binnengekomen verzoeken in behandeling nemen. De commissie beoordeelt per individuele ondernemer het ingediende schadeverzoek en adviseert over de toekenning van schadevergoeding

Wat is een PAS-melder ook alweer?

Op 1 juli 2015 begon het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Tijdens dit programma gingen activiteiten met weinig stikstofneerslag onder voorwaarden door. Dit kon met een melding onder de Wet natuurbescherming (Wnb). Het programma was bedoeld om toestemming te geven voor activiteiten die stikstofneerslag veroorzaakten. En om de lasten van de initiatiefnemers van deze activiteiten te verlichten.

Op 29 mei 2019 oordeelde de Raad van State (RvS) dat het PAS in strijd was met de Europese Habitatrichtlijn. De Europese Unie maakte de habitatrichtlijn om de biologische biodiversiteit in Europa te beschermen. De RvS oordeelde dat het voor projecten die stikstofneerslag veroorzaken, verplicht is om een vergunning aan te vragen. Deze verplichting is vastgelegd in de Wet natuurbescherming (Wnb). Hierdoor is het voor projecten waarvoor onder het PAS geen vergunning nodig was, toch een Natuurbeschermingsvergunning nodig.