0528 - 264007
info@schelhaas.com

Nieuwe maatregelen kabinet

Onderstaand een overzicht van de voor de vastgoedmarkt relevante beleidsvoornemens in het regeerakkoord:

Koopmarkt

 • De LTV (loan to value: de verhouding tussen de hypotheek en de waarde van je huis) zal niet verder worden verlaagd.
 • De hypotheekrenteaftrek wordt (net als alle andere aftrekposten) vanaf 2020 in stappen van 3 procentpunt per jaar afgebouwd naar het basistarief van 36,93%.
 • De opbrengst van de afbouw van de hypotheekrenteaftrek wordt volledig gebruikt voor verlaging van de vijfde schijf van het eigenwoningforfait met 0,15%.
 • De Wet Hillen wordt in 30 jaar afgebouwd, waardoor huizenbezitters die hun hypotheek (grotendeels) hebben afgelost geen vrijstelling meer krijgen van het eigenwoningforfait.
 • Het kabinet wil het pensioenstelsel hervormen, waarbij een meer persoonlijk pensioenvermogen wordt opgebouwd, dat eventueel kan worden geïntegreerd met vermogen in de eigen woning.

Verduurzaming

 • Er komt een beleidsprogramma voor verduurzaming van de gebouwde omgeving, met een doelmatige aanpak per regio.
 • Bij de bestaande woningvoorraad wordt prioriteit gegeven aan isolatie. Op de lange termijn zijn warmtepompen en zonneboilers aan de orde. Er komt subsidie beschikbaar.
 • Nieuwbouw hoeft niet meer op gas te worden aangesloten, de energieprestatie-eisen (EPC) voor nieuwbouw worden verder aangescherpt.
 • Aan het eind van de kabinetsperiode moeten 50.000 nieuwbouwwoningen per jaar aardgasvrij worden opgeleverd.
 • Voor het einde van de kabinetsperiode moeten ook 30.000 – 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij worden gemaakt.
 • Gebouw-gebonden financiering van energiebesparende maatregelen wordt juridisch mogelijk gemaakt.

Woningbouw

 • De vrijblijvendheid bij nieuwbouw verdwijnt: zoals de NVM heeft bepleit komen er prestatieafspraken met lagere overheden om de nieuwbouwproductie aan te jagen.
 • Het woningaanbod moet meebewegen met de veranderende eisen en wensen. Meer differentiatie is nu expliciet een van de opgaven van het nieuwe kabinet.
 • Er moet meer regionaal maatwerk in regelgeving mogelijk worden gemaakt, zowel in grote steden als in krimpregio’s.