0528 - 264007
info@schelhaas.com

Goed nieuws voor PAS-melders

Vorige week, 28 Februari 2024, heeft de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan op het gebied van stikstof en agrarisch recht. Provincies mogen van handhaving afzien, mits ze deze beslissing goed onderbouwen.

PAS-melders zijn bedrijven, vaak agrariërs, die tussen wal een schip vallen, doordat ze een zogenoemde melding hebben gedaan voor een wijziging of uitbreiding van hun bedrijf. Op grond van het PAS (Programma Aanpak Stikstof) konden bedrijven hiermee volstaan als de stikstofneerslag van hun activiteiten onder de drempelwaarde van 1 mol per hectare per jaar bleef. Zij hoefden dan geen natuurvergunning aan te vragen.

In Mei 2019 bepaalde de Raad van state tijdens de stikstofuitspraak dat dit in strijd is met de Europese natuurwetgeving en deze bedrijven alsnog een natuurvergunning moesten aanvragen.

Zonder een natuurvergunning zijn de activiteiten van PAS-melders in principe in strijd met de wet. Het is dan aan de overheid om daartegen op te treden. Alleen in geval van bijzondere omstandigheden hoeft de overheid niet te handhaven. Daarom zullen de provincies op dit moment naar aanleiding van een verzoek tot handhaving onderzoeken of ze daadwerkelijk moeten handhaven bij het ontbreken van een natuurvergunning.

Provincies hebben nu tot medio 2025 de ruimte gekregen om af te zien van handhaving tegen de activiteiten van PAS-melders. Wel moeten ze motiveren dat er een redelijk evenwicht is tussen de belangen van de PAS-melders aan de ene kant en de natuurbelangen aan de andere kant.

De betreffende provincie moet per geval bekijken wat de gevolgen zijn voor de natuur als ervoor wordt gekozen om niet te handhaven.

De Raad van State heeft in de uitspraken 5 redenen aangegeven wanneer er sprake kan zijn om niet te handhaven bij bijzondere omstandigheden:

  • de individuele belangen van PAS-melders
  • De rechtszekerheid die PAS-melders mochten ontlenen aan het PAS-regime.
  • De verschillende uitlatingen van de overheid over dat PAS-melders zullen worden gelegaliseerd.
  • Het legalisatieprogramma dat ervan uit gaat dat media 2025 alle PAS-melders een natuurvergunning kunnen aanvragen.
  • Het feit dat het legalisatieprogramma in uitvoering is en dat bedrijven daarin al mogelijke stappen hebben ondernomen.

Heb je voor jouw bedrijf een PAS-melding gedaan? Dan is het goed om te weten dat er zolang er geen handhavingsverzoek is gedaan, de provincie zeer waarschijnlijk niet zal gaan handhaven. Is er wel een handhavingsverzoek? Dan zal de betreffende provincie zelf moeten onderbouwen waarom hierin handhaving niet noodzakelijk is.

Als er (mogelijk) sprake is van handhaving, dan kun je alvast gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor jou en je bedrijf? Denk dan hierbij aan extern salderen, waarbij je de stikstofruimte en de bijbehorende depositie van een ander bedrijf overneemt. Dit is niet (meer) mogelijk in alle provincies.

Boer-en-Weet is dé kennishub van Schelhaas makelaardij, dé bron van informatie en advies voor agrarische ondernemers waarbij stikstof een rol speelt.

Lees meer over het stikstofbeleid en de diverse regelingen op onze speciale Boer-en-Weet pagina.

Wil je meer weten over het wel of niet handhaven, of juist op zoek naar iemand die u begeleiden kan in de complexe wereld van stikstofregelgeving en verschillende maatregelen die er op dit moment zijn.

Neem dan vrijblijvend contact op met onze stikstofspecialist, Paul van ’t Veer of één van onze agrarische makelaars.