0528 - 264007
info@schelhaas.com

Minister Schouten schetst contouren nieuwe pachtwetgeving

Het ministerie van LNV heeft een persbericht gepubliceerd naar aanleiding van een brief die minister Schouten (LNV) aan de Tweede Kamer zal sturen inzake een herziening van het huidige pachtstelsel.

Een herziening van het huidige pachtstelsel is volgens de minister nodig om de verhouding tussen verpachter en pachter te verbeteren en zo een goede toekomst van pacht te waarborgen. Een solide pachtstelsel versterkt daarnaast de positie van (jonge) boeren en bevordert de bodemkwaliteit. De oplossingsrichting is de introductie van een nieuwe langlopende vorm van pacht. Daarnaast wil de minister kortlopende pacht ontmoedigen.

Sinds de evaluatie van het pachtstelsel in 2014 is met en door betrokken partijen gesproken over een nieuwe inrichting van het pachtstelsel. Minister Schouten had graag gezien dat de partijen uit het veld zelf tot een akkoord waren gekomen, maar dat is niet gelukt. Minister Schouten heeft toegezegd de regie te pakken en een standpunt in te nemen over de vernieuwing van het pachtstelsel. Het pachtsysteem zou moeten bijdragen aan duurzaam bodembeheer en het versterken van de positie van de boer, die meer mogelijkheden krijgt om te kunnen investeren.

Nieuwe langlopende pachtvorm introduceren, kortlopende pacht ontmoedigen
De belangrijkste wens van de minister is om een nieuwe langlopende pachtvorm te introduceren en deze tot de standaard te maken. Deze nieuwe variant draagt bij aan de continuïteit en maakt het voor boeren makkelijker om langetermijninvesteringen te doen. Op dit moment sluiten verpachters veelal kortdurende pachtcontracten af die, door schaarste aan grond en liberale prijsvorming, hogere prijzen hebben. Voor verpachters zijn de huidige reguliere (langdurige) pachtcontracten minder interessant omdat door de huidige wetgeving de prijzen bij reguliere pacht lager liggen. Minister Schouten wil dit veranderen en toewerken naar een systeem waarbij langlopende pacht de norm wordt. Tegelijkertijd wordt kortlopende pacht minder aantrekkelijk gemaakt. Kortdurende pachtcontracten brengen meer onzekerheid mee voor de boeren en maakt het voor boeren minder interessant om te investeren in de bodemkwaliteit.

Naar een goed bodembeleid
In de LNV Visie: Waardevol en Verbonden is het belang van een gezonde bodem duidelijk onderstreept. Goede afspraken tussen verpachter en pachter dragen bij aan een betere bodem. Op dit moment hebben verpachters van reguliere pacht weinig mogelijkheden om eisen te stellen aan een goed bodembeleid. Dit wil de minister veranderen. Daarnaast is meer inzicht in de kwaliteit van de bodem en hoe deze zich heeft ontwikkeld wenselijk. Op dit moment wordt er met meerdere partijen gewerkt aan een dergelijk meetinstrumentarium.

De pachtbrief ziet de minister als richtsnoer voor nieuwe pachtwetgeving. Langs deze lijnen wordt dit jaar een conceptwetsvoorstel opgezet in samenwerking met de minister voor Rechtsbescherming.