0528 - 264007
info@schelhaas.com

Pachtnormen 2023-2024

pachtzaken_rentmeester_pachtnormen 2022

Bijgewerkt op: 12-07-2023

Bij pachten geeft de verpachter grond en/of gebouwen in gebruik aan een pachter. De grond en gebouwen worden door de pachter gebruikt om agrarische activiteiten uit te voeren. De verpachter krijgt van de pachter een tegenprestatie voor het gebruik daarvan; de canon.

Pachtvormen

Welke pachtovereenkomst u gaat sluiten, hangt af van wat u gaat (ver)pachten en welke afspraken u over de pacht maakt. Er zijn namelijk verschillende mogelijkheden, zoals reguliere pacht, geliberaliseerde pacht korter of langer dan 6 jaar of teeltpacht.

Pachtnormen vanaf 1 juli 2023

Jaarlijks worden er nieuwe normen vastgesteld voor pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen. Hierdoor kan de maximale pachtprijs veranderen. De maximale pachtprijs is van toepassing op alle pachtvormen, behalve voor teeltpacht en geliberaliseerde pacht van 6 jaar of korter.

Op 1 juli 2023 zijn de nieuwste normen pachtnormen van kracht geworden. In het kort beschrijven we de belangrijkste wijzigingen hieronder.

Los bouw- en grasland

De pachtnormen voor los bouw- en grasland zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van grote en middelgrote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2017 tot en met 2021, de pachtnormen van 2022 waren op basis van de jaren 2016 tot en met 2020.

De pachtnormen van 2023 zijn in alle pachtprijsgebieden hoger dan de pachtnormen van 2022. Dit varieert van een stijging van 12 à 15% in Bouwhoek en Hogeland, Veenkoloniën en Oldambt, IJsselmeerpolders en Zuidwest-Brabant, tot een toename van 37 à 54% in het Zuidwestelijk akkerbouwgebied, Zuid-Limburg, het Zuidelijk veehouderijgebied en in Waterland en Droogmakerijen.

In de melkveehouderij is een zeer matig inkomensjaar (2016) vervangen door een jaar (2021) met een inkomen dat ruim boven het langjarig gemiddelde ligt.

In de akkerbouw lag landelijk gezien het inkomen in 2016 wat lager dan het langjarig gemiddelde, terwijl het inkomen in 2021 daar ver bovenuit steekt. Achter deze gemiddelden gaan regionale verschillen schuil die onder meer samenhangen met productieomstandigheden (grond, klimaat: nat/droog, beschikbaarheid water), bouwplan (samenstelling/intensiteit), bedrijfsgroottestructuur en marktomstandigheden. In de melkveehouderij zijn er regionale verschillen in hoogte en ontwikkeling van het inkomen, maar minder uitgesproken dan in de akkerbouw.

Agrarische bedrijfsgebouwen en woningen

De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor agrarische bedrijfsgebouwen en de pachtprijs voor bestaande overeenkomsten worden verhoogd met 3,72%.

De maximale huurprijsgrenzen voor agrarische woningen worden afgeleid van de ‘Maximale huurprijsgrenzen voor zelfstandige woonruimten’ op basis van het Besluit huurprijzen woonruimte. Per 1 juli 2023 stijgen de huurprijsgrenzen met 10% (inflatiepercentage kalenderjaar 2022).

Aanpassen pachtprijs

De verpachter en pachter berekenen samen de nieuwe pachtprijs van de lopende overeenkomst. Deze mag niet hoger zijn dan de maximale pachtprijs per hectare per jaar. De gewijzigde pachtprijs hoeft niet getoetst geworden door de Grondkamer. De verpachter kan de nieuwe pachtprijs met ingang van het eerstvolgende pachtjaar na 1 juli in rekening brengen.

De inkomsten van grond verschillen per gebied. Daarom zijn er meerdere pachtprijsgebieden in Nederland. Per gebied geldt een maximale pachtprijs (regionorm) en een veranderpercentage. Beide zijn van toepassing op reguliere pachtcontracten, geliberaliseerde pachtcontracten langer dan zes jaar en andere pachtvormen waarvoor pachtprijsbescherming geldt.

Om de juiste maximale pachtprijs te bepalen, zijn enkele berekeningen nodig. Een uitleg van deze rekenregels geven wij u graag.

De wijziging van de pachtprijs werkt automatisch (van rechtswege) door in de pachtovereenkomst. De verpachter mag geheel of gedeeltelijk van een verhoging van de pachtprijs afzien. Hij moet dit dan wel schriftelijk meedelen aan de pachter. Is dit niet schriftelijk meegedeeld? En is er geen wijziging doorgevoerd van de pachtprijs? Dan kun je de pachtprijs herberekenen. In sommige gevallen kan dit resulteren in een lagere pachtprijs en/of een terug te vorderen bedrag van de verpachter.

Vrijstelling

De wijziging qua pachtprijs geldt niet voor de geliberaliseerde pacht voor los land van 6 jaar of korter. Ook geldt dit niet voor de andere pachtvormen die vrijgesteld zijn van de wettelijke pachtprijsbescherming.

Vrije verkeerswaarde

De vrije verkeerswaarde is de verkoopwaarde van het land als het niet meer wordt verpacht. Het land is nog wel landbouwgrond. De vrije verkeerswaarde is per perceel anders. Wilt u weten wat de waarde is van uw perceel grond? Wij kunnen u hierover adviseren.

Rentmeesterschap

Rentmeesters zijn vastgoedprofessionals die zich bezig houden met de zakelijke en juridische aspecten van de grond zelf, alles wat daarin ligt en alles wat daarop staat.

Met een rentmeesterschap voert een speciaal aangewezen persoon de financiële en zakelijke kant van agrarisch onroerend goed uit. Met al 50 jaar ervaring in de agrarische sector, geven wij het rentmeesterschap een vakkundige invulling dat wordt tot stand gebracht door onze ervaringsdeskundigen.

Wij bieden u een actieve, adviserende rol en ontlasten u bij vraagstukken met betrekking tot rentmeesterschap in agrarisch onroerend goed:

  • Het opstellen van pachtcontracten
  • Het uitvoeren van al het administratieve papierwerk
  • Toezicht
  • Bemiddeling bij de aan- en verkoop van (verpachte) gronden en de taxaties.

Contact

Wilt u meer weten over het pachten van grond? Of juist op zoek naar iemand die u kan adviseren over de juiste pachtvorm, het beoordelen van een pachtovereenkomst, of helpen bij het opstellen van een nieuw contract.

Neem dan contact op met onze rentmeester, Harrie Wenneker of één van onze andere specialisten. Zij kunnen u adviseren en ontlasten bij alle (juridische) vraagstukken met betrekking tot pachtzaken.

Op onze website kunt u ook nog meer informatie lezen over Pachtzaken.