0528 - 264007
info@schelhaas.com

Ontwikkelingen agrarische grondmarkt 2024

voorjaar_grondmarkt_regionaal_landelijk_ontwikkelingen

Voor u als agrarisch ondernemer is uw grondpositie zeer belangrijk. De grondmarkt is volop in beweging. U vraagt zich vast af hoe de landelijke cijfers en ontwikkelingen zich verhouden ten opzichte van de grondmarkt in uw eigen regio. Als betrokken makelaarskantoor hebben wij deze cijfers en de regionale ontwikkelingen goed in beeld. We bespreken ze graag met u aan de keukentafel.

Hoe heeft de grondmarkt zich de afgelopen jaren ontwikkeld en wat zijn de verwachtingen voor dit jaar? Hierin zijn wij regionaal grote verschillen. Deze verschillen worden onderstreept door de laatste kwartaalcijfers van het Kadaster, welke op 30 januari 2024 zijn gepubliceerd.

De gemiddelde agrarische grondprijs loopt in het 4e kwartaal van 2023 uiteen van € 59.500,- in Friesland tot € 177.000,- per hectare in Flevoland (kaart 3). In de overige provincies varieert de grondprijs in het 4e kwartaal van 2023 tussen € 69.500,- (Groningen) en € 88.800,- per hectare (Noord-Brabant).

Grondmarkt in Groningen, Friesland en Drenthe

In de provincie Friesland is de gemiddelde agrarische grondprijs in het 4e kwartaal van 2023 met 3% toegenomen, terwijl die in Groningen en Drenthe nagenoeg gelijk is gebleven.

Grondmarkt in Overijssel en Gelderland

In de provincie Gelderland is de gemiddelde agrarische grondprijs in het 4e kwartaal van 2023 met 9% gestegen, in Overijssel bleef de stijging beperkt tot 2%.

Grondmobiliteit

In het vierde kwartaal van 2023 is 10.200 hectare landbouwgrond verhandeld, ruim 800 hectare (7%) minder dan in hetzelfde kwartaal van 2022. In heel 2023 is 27.400 hectare grond verhandeld. Dat is 11% minder dan in 2022, toen werd er 30.800 hectare overgedragen. De relatieve grondmobiliteit, dat is de verhandelde oppervlakte afgezet tegen het areaal landbouwgrond, kwam in 2023 uit op 1,53% tegen 1,71% in dezelfde periode het jaar ervoor.

Toekomstperspectief van de grondmarkt

Hoe de grondprijzen zich verder zullen gaan ontwikkelen in 2024 en daarna hangen sterk af van een aantal factoren, zoals;

  • Uitkoopregeling LBV & LBV
  • Politieke keuzes in het stikstofdossier
  • NB- vergunningen
  • Oplossing voor de PAS-melders
  • Afbouwen van derogatie

De onzekere situatie rondom politieke beleidskeuzes en de invoering van nieuwe kaders dragen niet bij aan het perspectief voor de agrarische sector. Het zet momenteel juist de rem op de verkoop en aankoop van agrarisch vastgoed. Echter, deze onzekere tijd biedt ook juist kansen voor zowel verkopers als kopers. Er is vanuit de markt vraag naar courante bedrijven en percelen landbouwgrond. Deze vraag is groter dan het aanbod.

Met het oog op de grondgebondenheid en de afschaffing van de derogatie zijn melkveehouders op zoek naar extra grond. De afbouw hiervan is in 2023 reeds ingezet. Dit zorgt ervoor dat er minder mest kan worden afgezet op landbouwgrond en de afzetkosten voor verwerking zijn gestegen. We zien ook dat melkveehouders landbouwgronden proberen aan te kopen of een samenwerking aan gaan met akkerbouwbedrijven om mest af te zetten. Dit geldt ook voor de intensieve veehouderij sectoren. Voor deze bedrijven is het gunstig om landbouwgronden aan te kopen in verband met de mestafzetmogelijkheden, alhoewel dit niet op grote schaal gebeurt.

Ondanks de weersomstandigheden tijdens de oogst van 2023 zijn wij dat akkerbouwers nog steeds op zoek zijn naar extra landbouwgrond. Ze zijn bereid hier afstanden voor af te leggen indien het grote en kwalitatief goede blokken landbouwgrond zijn. Voor akkerbouwers waren afgelopen teeltjaren relatief goed te noemen.

Ondanks de onrust in de markt is er geen dalende trend te zien. Sterker nog, door de sterke bedrijfsresultaten in veel agrarische sectoren en de krappere markt is de waarde van agrarisch vastgoed gestegen. De verwachting is dan ook dat de stijgende lijn van 2023 zal worden voortgezet in 2024.

Ontwikkelingen op de grondmarkt gaan hand in hand met perspectief voor de sector!.

Benieuwd naar de grondmarkt in uw eigen regio? Schelhaas makelaardij gaat graag vrijblijvend met u in gesprek.