0528 - 264007
info@schelhaas.com

Markt agrarisch vastgoed trekt aan

In 2017 is de agrarische vastgoedmarkt in zijn algemeenheid verbeterd.
Het aantal transacties van agrarische bedrijven nam toe en de gemiddelde prijs liet na jaren weer een stijgende lijn zien. Bovendien werd een gemiddeld bedrijf weer binnen 200 dagen verkocht, bijna twee maanden sneller dan in 2016. Het aanbod is met een kleine 4% afgenomen.

De situatie op de agrarische vastgoedmarkt varieert echter per sector. Sectoren die het goed doen zijn akkerbouw en (glas) tuinbouw. Ook de varkenshouderij herstelt weer. Er zijn geen sectoren die slecht presteren, maar hoewel de intensieve veehouderij iets aantrekt, gaat het in deze tak nog wat stroef. Transacties komen hier dan ook moeizamer tot stand.

Het totale geldvolume gemoeid met de verkoop van agrarische bedrijven is met ruim 20% gestegen. Dit is onder andere toe te schrijven aan de toename van het aantal transacties van (over het algemeen dure) melkveebedrijven. Dit is een signaal dat de dynamiek weer toeneemt.

Prijs glastuinbouwbedrijven stijgt met een derde
Het aantal te koop staande glastuinbouwbedrijven is gedaald en blijft daarmee beperkt, maar de vraag blijft aanwezig. In sommige segmenten en regio’s kunnen we zelfs spreken van een enige krapte. Met name de mooie, grotere en moderne bedrijven met een gunstige ligging binnen een concentratiegebied zijn in 2017 voor hogere prijzen verkocht. Bedrijven die weinig courant zijn door bijv. veroudering of een ongunstige ligging lieten een stabilisering van de prijzen zien. In het westen en oosten van het land gaan bedrijven voor hogere prijzen van de hand dan Zuid- en Noord-Nederland. Er werden in 2017 goede bedrijfsresultaten behaald in de glastuinbouwsector en de innovatie en schaalvergroting in de sector zet door. Het afgelopen jaar is ook nieuwbouw weer op gang gekomen.

Volop beweging in de melkveesector
Voor melkveehouders was 2017 een jaar met dubbel gevoel. Aan de ene kant werden er goede melkprijzen behaald wat over het algemeen zorgde voor een goed rendement. Aan de andere kant was er nog steeds onzekerheid vanwege de ingezette maatregelen om de intensivering van de sector terug te dringen. In dit kader is het fosfaatreductieplan en aansluitend het fosfaatrechtenstelsel ingevoerd, met als doel om de fosfaatproductie onder het geldende fosfaatplafond te krijgen en te houden. Dit heeft er voor gezorgd dat zowel melkveehouders als financiers terughoudend zijn met investeren. Toch zijn in 2017 flink meer melkveehouderijen verkocht dan een jaar eerder. De mooie, grotere bedrijven zijn vooral gekocht in het kader van schaalvergroting. Melkveehouders kopen in deze gevallen een tweede locatie erbij, mede omwille van de grond die extra beschikbaar komt.

Deels zijn de verkochte melkveehouderijen niet voorgezet als zodanig, met name omdat ze klein en/of verouderd zijn. Dit zijn locaties die bijv. zijn getransformeerd naar paardenhouderijen, boomkwekerijen of jongveestallen. De mooie, grotere bedrijven zijn vooral gekocht in het kader van schaalvergroting. Melkveehouders kopen in deze gevallen een tweede locatie erbij, mede omwille van de grond die extra beschikbaar komt.

Hoge prijzen pluimveerechten drukken prijzen pluimveebedrijven
De pluimveesector presteerde in 2017 over het algemeen goed. Het feit dat de transactieprijzen van pluimveebedrijven de afgelopen twee jaar gedaald zijn, is vooral te verklaren door de gestegen prijzen van pluimveerechten in die periode. Doordat pluimveehouders diep in de buidel moeten tasten voor de dierrechten, kunnen zij minder betalen voor het vastgoed en komt bedrijfsuitbreiding nauwelijks voor.
Een opvallende gebeurtenis in de markt voor pluimveehouderijen was afgelopen jaar de fipronil-affaire. Leghennenbedrijven die in de zomer van 2017 hierdoor getroffen zijn, zagen hun bedrijfsopbrengst in de tweede helft van 2017 kelderen. Het is echter nog te vroeg om de invloed hiervan terug te zien op de gemiddelde prijs van het vastgoed.