0528 - 264007
info@schelhaas.com

Maak uw NB-wetvergunning op orde nu het nog kan.

Ondanks dat de NB-wetvergunning al geruime tijd noodzakelijk is voor elk veehouderij bedrijf is vooral pas het laatste jaar veel aandacht uitgegaan naar de NB-wetvergunning.

Wij merken momenteel dat bij de verkoop van een volwaardig agrarisch bedrijf een van de eerste aandachtspunten de NB-wetvergunning is. Zonder deze NB-wetvergunning is de aankoop/verkoop van een bedrijf bijna niet meer mogelijk.

De afgelopen jaren was deze vergunning ook al nodig maar werd er in de markt minder aandacht voor gevraagd. Vaak werd gedacht dat als de stallen er eenmaal staan en er dieren worden gehouden het een en ander niet zo’n vaart zou lopen en dat er op den duur wel een vergunning kan worden verkregen.

Door regelmatig veranderende wettelijke regels zijn er in het verleden verscheidende momenten geweest dat een bedrijf absoluut niet kon uitbreiden en daardoor slecht verkoopbaar was. Ook zijn er perioden geweest waarin dit juist wel mogelijk was, bijvoorbeeld via het voormalige ammoniak reductie plan, veranderende normen voor stalsystemen of veranderende afstand normen.
Onze ervaring uit het verleden is dat op de momenten dat een bedrijf ruimte heeft om te groeien, de waarde en verkoopbaarheid positief wordt beïnvloed. Immers een kopende partij koopt alleen als hij voldoende toekomst perspectief heeft met voldoende groei mogelijkheden. Noodzakelijk om te kunnen ondernemen en de ontwikkelingen in de bedrijfstak bij te kunnen houden.

De huidige periode, in ieder geval tot de in werking tredende PAS wetgeving, kenmerkt zich als een periode met groei mogelijkheden voor wat betreft de NB-wetvergunning voor uw bedrijf. Op basis van de huidige regelgeving heeft u de mogelijkheid om uw vergunning te vergroten en aan te passen aan uw wensen voor de toekomst. Ook als u niet wilt groeien of op termijn overweegt te stoppen met uw bedrijf is het van belang om de NB-wetvergunning goed voor elkaar te hebben, voor uzelf, voor uw financier en voor de waarde van uw bedrijf in de toekomst.

Hoe de ontwikkelingsmogelijkheden van de bedrijven na de inwerkingtreding van de PAS er uit gaan zien is momenteel nog steeds onduidelijk. Zoals het er nu voorstaat, kunnen er binnen de PAS geen vergunningen meer verplaatst worden. U moet het dan doen met uw eigen opgebouwde rechten met mogelijk enige ontwikkelruimte vanuit de PAS. Oude vergunningen die nu nog verplaatsbaar zijn komen te vervallen. Duidelijk is ook dat er grote nationale en internationale problemen liggen met betrekking tot de ammoniak emissie en depositie. Het is dan ook zeer de vraag of de ontwikkelruimte in de PAS voor u voldoende mogelijkheden biedt om te kunnen groeien.
De geluiden vanuit de politiek geven een duidelijke richting aan:
Binnen het krachtenveld van economische groei voor de verschillende sectoren enerzijds en de natuurdoelen anderzijds, wil men een beperkte groei mogelijk maken binnen de PAS. Men wil vooral voorkomen dat de bedrijven zich te snel ontwikkelen waardoor de toegestane ontwikkelruimte binnen de PAS te snel wordt verbruikt.

Door het einde van het melkquotum tijdperk is er eindelijk weer groei van uw bedrijf mogelijk zonder dure investeringen in melkquotum. Het zou jammer zijn als deze groei direct weer zou worden ingeperkt door een te kleine NB-wetvergunning.

Niet elke situatie is gelijk maar het is van groot belang om uw NB-wetvergunning goed te laten beoordelen en zo nodig te actualiseren of uit te breiden. Onder het huidige oude regime is dit in veel gevallen gewoon mogelijk. Hiermee bent u klaar voor de toekomst en voorkomt u mogelijke beperkingen vanuit de PAS.