0528 - 264007
info@schelhaas.com

Grond in 10 jaar tijd bijna compleet over de kop !!!!!!!

Nu de melkveehouders op 1 april hun melkquotum “Bevrijdingsdag” kunnen vieren blijkt dat dit vooruitzicht de laatste jaren al steeds meer invloed kreeg op de grondprijsontwikkeling.
Uiteraard hebben goede bedrijfsresultaten in de akkerbouw ook zo hun invloed gehad en omdat er in Nederland nu eenmaal geen landbouwgrond meer bij komt heeft deze elkaar verdringende grondprijshonger tot sterk stijgende grondprijzen geleid.

Terugkijkend op de periode 2004/2005 over meer dan 100 transacties in los land, blijkt dat er toen sprake was van een moeizame verkoop markt met nog grondprijzen van € 13.000,- tot af en toe iets meer dan € 22.500,- per ha. In 2010 was dit inmiddels opgelopen van € 28.000,- tot af en toe zelfs over de € 40.000,- per ha.

Toen echter duidelijk werd dat uitbreiding en groei in de melkveehouderij na het melkquotum tijdperk in Nederland vrijwel alleen nog maar mogelijk is door te groeien in eigendom of gebruik van landbouwgrond, dus voor meer koeien extra bunders kopen en/of huren c.q. pachten, loopt de grondprijs na 2010 in Drenthe voor Drentse begrippen spectaculair door tot soms wel tegen de € 60.000,- per ha. met een gemiddelde verkoopprijs van rond de € 50.000,- per ha.

Dit gegeven heeft vanaf zomer 2014 geleid tot extra aanbod omdat het voor verkopers nu een goede tijd lijkt om hun grond te gelde te maken waarbij een deel van de opbrengst in 2014 nog door versoepelde schenkingsregels naar de volgende generatie door geschoven kon worden. Een aanbod dat meestal ongekend snel en voor pittige prijzen door de buren werd overgenomen.

Nu beginnen sommige grondeigenaren zich echter te realiseren dat wanneer zij deze grond in geld om zetten, de beleggingsmogelijkheden buiten die in landbouwgrond nogal tegen vallen.

En omdat stoppende ondernemers ook ondernemers blijven en de banken voor de potentiële kopers soms wat moeilijk beginnen te doen inzake hun krediet verstrekking heeft dit tot gevolg dat er nieuwe mogelijkheden van particuliere initiatieven ontstaan waarbij verkopers voor een deel met geld in de verkochte grond of boerderij blijven zitten of deels bereid zijn elders opnieuw te investeren in landbouwgrond en deze daarna via geliberaliseerde pachtcontracten voor een beperkte periode te laten beheren door een actieve, nette en redelijk betalende grondpachter nieuwe stijl.

Kortom op de grondmarkt blijft altijd reuring met nog steeds een gestaag oplopende grondprijsverwachting. De toekomst ligt met grondgebonden groei immers hier bij ons in het noorden, vooral ook omdat staatssecretaris Sharon Dijksma onlangs nog zo extra nadrukkelijk aangaf het grondgebonden karakter van de Nederlandse melkveehouderij te willen behouden en versterken met daarop toegesneden extra regelgeving.

Daarom biedt ons werkgebied ook voor boeren van elders met een opvolger zeker kansen. Het is niet meer dan logisch dat de boeren, die toekomstgericht boer willen blijven, hier meer kansen zien dan in de rest van Nederland en hier dus naartoe blijven komen. Zeker als grond de beperkende factor blijft. Boeren kunnen hier zoals het nu lijkt zonder quotum nog door blijven groeien. Als het hier niet kan, dan kan het in Nederland nergens.

Noord-Nederland biedt een unieke combinatie van goede zelfbewuste boeren met heel veel kennis en doorzettingsvermogen en, naar Nederlandse begrippen nog best veel grond en afzetmogelijkheden aan een zich hier zo sterk innoverende zuivelindustrie.