0528 - 264007
info@schelhaas.com

Het GLB vanaf 2023

In het concept Nationaal Strategisch Plan (NSP) is opgenomen hoe Nederland invulling wil geven aan het GLB voor de periode 2023-2027. Op dit moment ligt er een concept NSP die eind 2021 bij de Europese Commissie zal worden ingediend. Uiterlijk eind 2022 moet er, na overeenstemming met de Europese Commissie, een definitief plan zin.

Budgetverdeling en hoogte basispremie en premie ecoregeling vanaf 2023
In tabel 1 is weergegeven hoe de budgetverdeling voor de rechtstreekste betalingen voor de periode de 2023 t/m 2027 er uit komt te zien. In deze periode zal het budget van de plattelandsontwikkeling geleidelijk oplopen van 15% (108mln.) naar 30% (215 mln.). Het budget voor de ecoregeling is voor ieder jaar vastgesteld op € 152 miljoen. De steun voor Jonge landbouwers bedraagt € 10 miljoen per jaar. Het budget voor de basispremie is een restant van het totaalbudget minus de budgetten voor de verschillende onderdelen.

Tabel 1. Budgetverdeling GLB 2023-2027 rechtstreekse betalingen (Pijler I).

Op basis van de budgetverdeling kan de gemiddelde basispremie per hectare per jaar worden bepaald. Hierbij wordt het jaarlijkse budget voor de basispremie gedeeld door (ingeschat) 1,75 miljoen hectare subsidiabele grond.
In het concept NSP is als uitgangspunt genomen, dat 80% van het areaal voor de premie van de ecoregeling in aanmerking komt. Dit is 1,4 miljoen hectare (1,75 x 80%). Op basis hiervan kan het gemiddelde bedrag per hectare voor de ecoregeling worden bepaald.
Beide (ingeschatte) premies per hectare voor de periode 2023 t/m 2027 staan in tabel 2.

Tabel 2. Gemiddelde premie per hectare aan basispremie en ecoregeling 2023-2027

Herverdeling basispremie
Binnen het nieuwe GLB geldt de verplichting om 10% van het budget van Pijler I te herverdelen. Hierbij moet de basispremie bij grotere bedrijven worden gekort ten gunste van de kleine en middelgrote bedrijven. Voor de invulling van de verplichte herverdeling wil Nederland bij alle bedrijven de basispremie van de eerste hectares verhogen. Over de exacte bedragen en de grens is wat verwarring ontstaan. Volgens onze laatste informatie zal de basispremie over de eerste 40 ha in 2023 ca. € 275 bedragen en voor ieder hectare daarboven ca. € 221.

Ecoregeling en steun Jonge landbouwer
In het concept NSP zijn de details van de ecoregeling (o.a. puntensysteem en exacte premie per hectare) nog niet opgenomen. Onder bepaalde voorwaarden kan een Jonge landbouwer in het nieuwe GLB in aanmerking komen voor een ‘Toeslag Jonge landbouwers’. Dit wordt een vast bedrag van € 2.800,-, niet afhankelijk van de oppervlakte.

Bron: Component Agro