Wonen en werken in het buitengebied

Pachtzaken enzo...

Pachtzaken enzo...Pachtovereenkomsten digitaal
Voorheen kreeg u, na goedkeuring door grondkamer, de pachtovereenkomst per post van ons toegezonden. Vanaf heden is uw ingediende (en goedgekeurde) overeenkomst digitaal beschikbaar via mijn.rvo.nl. Wij zullen u te zijner tijd berichten wanneer de goedgekeurde pachtovereenkomst(en) inzichtelijk voor u zullenzijn.

Wist je dat….
Wanneer u voor dit jaar nog een geliberaliseerde pachtovereenkomst wilt aangaan dan accepteert de grondkamer als begindatum 1 januari 2016. Echter om een pachtovereenkomst goedgekeurd te krijgen, dient deze formeel binnen 2 maanden na aanvang van de pacht ingediend te worden bij de grondkamer. In afwijking hierop zal de grondkamer vanuit praktische overwegingen van dit formele standpunt afwijken.

Stijging bij nieuwe pachtnormen per 1 juli 2016
De pachtnormen stijgen aanzienlijk dit jaar ten opzichte van vorig jaar.De pachtnormen zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2010 tot en met 2014.
In het jaar 2014 waren de bedrijfsresultaten van melkveehouderij zeer goed, behalve het jaar 2009. Bij akkerbouwbedrijven is het net andersom met uitzondering van zetmeelaardappelen. De stijging van de pachtnormen voor los bouw- en grasland zal daarom in de sector melkvee het hoogst zijn.

De pachtprijzen voor agrarische bedrijfsgebouwen zijn vergeleken met vorig jaar 1,06% gestegen. Voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten (2,1%) die van of vóór 1 september 2007 zijn gesloten geldt een veranderpercentage (o.a. door verhogingspercentage huurbeleid woonruimte). De overeenkomsten en agrarische woningen die op of na 1 september 2007 zijn aangegaan geldt een maximale pachtprijs: de regionorm.

Voor meer informatie omtrent de verandering van pachtnormen 2016 kunt u zich wenden tot onderstaand overzicht en tevens bijgaande link: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2016/05/23/pachtnormen-2016/pachtnormen-2016.pdf

  regionorm veranderpercentage
Bouwhoek en Hogeland  836  17
Veenkoloniën en Oldambt  806  17
Noordelijk weidegebied  901  22
Oostelijk veehouderijgebied  815  29
Centraal veehouderijgebied  756  22
IJsselmeerpolders  1.118  -5
Westelijk Holland  775  17
Waterland en Droogmakerijen  527  34
Hollands/Utrechts weidegebied  1.043  27
 Rivierengebied  986  18
 Zuidwestelijk akkerbouwgebied  667  -6
 Zuidwest-Brabant  816  11
 Zuidelijk veehouderijgebied  901  20
 Zuid-Limburg  977  4

Nieuwe pachtnormen veranderen van -6 tot +34% pachtnormen 2016, regionorm in € per ha en veranderpercentage in % Bron: bron: LEI Wageningen UR.« terug naar alle berichten

Nieuwsbrief


Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en ons aanbod?


Contact


Schelhaas Makelaardij
Griendtsveenweg 27
7901 EB Hoogeveen

0528 - 264007
info@schelhaas.com