Wonen en werken in het buitengebied

Kerst & Oud en Nieuwsbrief 2018

Kerst & Oud en Nieuwsbrief 2018 De boer blijft troef !!!!!!!!!!!!!

Zoals Wim de Boer uit Schildwolde in het Dagblad van het Noorden onlangs zo treffend wist te verwoorden: “Het zijn de boeren die ons voedsel produceren! Ja, ook afval, CO2 en methaan. Maar dat is niet voor een snoepreisje per vliegtuig naar Barcelona, maar om ons dagelijks voedsel te produceren. En dit CO2 wordt bovendien weer opgenomen door het gras en de overige te velde staande gewassen.”

Hoe komt het toch dat onze agrarische sector zich keer op keer zo in de hoek van “De boer als milieucrimineel” laat drukken? Terwijl de partijleider van de zgn. Partij voor de Dieren zich zeker 4 keer per maand intercontinentaal de wereld over laat vliegen naar weer een belangrijk congres om te spreken over de op handen zijnde ondergang van de wereld door toedoen van de boer.

Wie past er nu beter op zijn dieren en gewas, dan de hedendaagse Nederlandse boer, met zorg voor nu, van dag tot dag en een uitstekend gevoel voor zijn lange termijn taak als rentmeester om daarbij zijn belangrijkste productiefactor, zijn landbouwgrond, ook voor de toekomst zo goed mogelijk in conditie te brengen en te houden. Ook de oude, van oorsprong onvruchtbare Drentse gronden worden al eeuwenlang met eindeloos geduld door de oerboer met mest “bevrucht”. Deze mest is onmisbaar o.a. wegens de stikstof en de fosfaten. En juist, die fosfaten hebben nu een slechte naam, maar zijn essentieel voor plant en dier. Er is zelfs te weinig fosfaat in Nederland beschikbaar om alle planten te voeden en toch is ons vanuit Brussel een fosfaat plafond opgedrongen.
We leven hier in Nederland op een unieke plek met super gemotiveerde en ondernemende boeren met heel veel kennis en wetenschappelijke ondersteuning die hier op 1 hectare meer produceren dan waar elders 3 hectare tropisch regenwoud moet worden gekapt. Het zou toch een morele zelfmoord zijn als wij hiermee zouden moeten stoppen. Dat zou pas tot een wereldwijde milieuramp leiden.

Wij komen met ons Schelhaas team van agrarische makelaars als zogenaamde “erfbetreders” regelmatig teleurgestelde boeren tegen die aan zichzelf en hun plek in de samenleving beginnen te twijfelen en zich serieus afvragen of ze hun prachtige vak nog wel willen blijven uitvoeren.
Het feit dat het aantal echt actief boerende boeren binnen zo’n tien tot vijftien jaar opnieuw met ruim een kwart zal afnemen zou de consument moeten doen beseffen dat we zuinig op onze boeren moeten zijn.

Ook het afgelopen jaar werden wij weer vaak geconfronteerd met actieve agrarische ondernemers, tussen de 50 en de 60 jaar, die er serieus over nadenken te gaan stoppen met hun bedrijf.

Ze worstelen met de vraag: kan ik zo nog 10 tot 15 jaar door met mijn huidige bedrijfsvoering of moet ik om dat mogelijk te maken toch nog weer een keer fors gaan investeren in stallen, grond of rechten. En wil ik dat eigenlijk nog wel.
Als de lust om te boeren geleidelijk aan een last begint te worden door steeds weer nieuwe, onvoorspelbare regeltjes en voorschriften, opgelegd vanuit Den Haag of Brussel. Als je zo daardoor voor jezelf het gevoel krijgt de grip op het plezier in je eigen bedrijfsvoering te verliezen en niet meer het optimale uit je bedrijf te kunnen halen, dan is het verstandig om ook de optie om nu te gaan stoppen te overwegen. Ook hier is het voor ons steeds weer een teken van vertrouwen als wij daarover met u mee mogen denken. Met onze passie, kennis en ervaring komen wij van Schelhaas Makelaardij graag vrijblijvend bij u langs om samen met u te kijken of het inslaan van zo’n welbewuste afslag in deze fase van uw leven ook voor u een mogelijkheid kan zijn of worden naar een nieuwe uitdaging: rendabel stoppen op het juiste moment.

In de loop van dit jaar is duidelijk geworden dat de nieuwe fosfaatwetgeving in de melkvee-houderij opnieuw zo’n kantelmoment is geworden, zoals het dat in 1983, door de invoering van het melkquotum ook is geweest.

Eind vorig jaar had nog niet iedereen, vanwege de onzekerheid omtrent het vermeende fosfaatreductie plan, goed in beeld welke kant het op zou gaan. Het was moeilijk de gevolgen hiervan voor de agrarische onroerend goed markt voor 2018 te voorspellen. Gaandeweg het jaar werd ons duidelijk dat in deze onzekere fosfaathandel een betrouwbaar anker als onze landelijk opgezette “Fosfaatstroom” voor veel boeren in ons werkgebied een welkom instrument is gebleken. Vooral ook toen de RVO de spelregels “tijdens de wedstrijd” meerdere keren anders bleek te hanteren. Dit resulteerde ook voor ons in de directe fosfaattransacties regelmatig tot veel nawerk en onbegrip zowel bij de koper als de verkoper terwijl het steeds om grote bedragen per transactie gaat. Er kwamen nu al meer dan 8.000 bezwaarschriften bij RVO binnen waarvan nu nog maar net de helft is afgehandeld. Kortom het is een behoorlijke puinhoop en achter die cijfers zit een boerenwereld vol met vrees, angst en onzekerheid. De combinatie van halflege stallen, hoge aflossingsverplichtingen en een onduidelijke toekomst jaagt zelfs de beste boeren in de stress.

Toch treft ons onderweg telkens weer de veerkracht en het doorzettingsvermogen van de hedendaagse boer want op de “losse” grondmarkt lijkt momenteel van enige terughoudendheid geen sprake. Vanuit de akkerbouwhoek houdt de vraag naar extra grond aan, dus wanneer het grondaanbod qua locatie en kwaliteit een beetje bij de akkerbouwer past dan is hij bereid hiervoor behoorlijk diep in de buidel te tasten. Ligt het grondaanbod echter in een veenweidegebied tussen uitsluitend veehouders, die de bank maar moeilijk kunnen overtuigen dat extra grondaankoop wellicht verstandig kan zijn gezien de te verwachten directe of indirecte koppeling van het aantal koeien per ha., dan is het moeilijker een gerede koper te vinden en zal de verkoper zijn prijsverwachting bij moeten stellen. Kortom het prijsverschil per ha. van losse grond in Noordoost Nederland loopt inmiddels weer uiteen van € 38.000,- tot ruim meer dan
€ 70.000,- per ha. Dus ook voor de verkoper van “los land” is het verstandig gebruik te maken van de toegevoegde kennis en ervaring met de meest actuele grondwaarden ter plekke van de makelaars van Schelhaas Makelaardij en de wijze waarop zij deze percelen zo goed mogelijk in de markt kunnen zetten. Dit kan soms in breder perspectief met plaatselijke grondruil kansen of zoals de laatste tijd in regio’s met echte grondhonger d.m.v. een goed georganiseerde open en heldere inschrijfprocedure.

Agrarisch

Door bovenstaande ontwikkelingen was er dit jaar voor onze agrarische bemiddelingsactiviteiten weer van alles te doen. Het is ieder jaar weer fantastisch om nieuwe kansen en mogelijkheden die zich in de markt voordoen samen met u tot waarde te brengen. Ondernemen is zien wat iedereen ziet en daarmee doen wat niemand anders doet.

Twee jaar geleden hadden wij nog amper van zonneakkers gehoord en nu kan de ontwikkeling daarvan op meerdere plaatsen in ons werkgebied voor grondverkopers een nieuwe uitdaging zijn. Uiteraard heeft dit ook zo zijn gevolgen voor de blijvers, er wordt landbouwgrond onttrokken aan de agrarische markt en samen met het feit dat er door de overheid ook weer meer grond voor natuurontwikkeling of als compensatiegrond wordt aangekocht moet het veelal schaarse grondaanbod onder meer marktpartijen worden verdeeld. De geschiedenis herhaalt zich inderdaad, maar het gaat wel steeds meer kosten.

Naast de bemiddeling in agrarisch onroerend goed, wordt de bemiddeling in productierechten weer een essentieel onderdeel van onze bedrijfsactiviteiten. Samen met een vijftal gerenommeerde agrarische makelaars uit zuid, oost en west Nederland hebben wij voor de bemiddeling in fosfaatrechten het platvorm “De Fosfaatstroom” opgezet. Het blijkt dat in tegenstelling tot de eerste fase van de melkquotumhandel waarbij veel quotum naar het zuiden is weggevloeid, dit voor de fosfaatstroom in tegengestelde richting gaat. Bij ons in Noordoost Nederland liggen meer kansen en is er de ruimte om een degelijke en duurzame melkveehouderij op een verantwoorde wijze tot verdere ontwikkeling te brengen. Het is niet voor niets dat hier het sterkst in de zuivel verwerkende industrie wordt geïnvesteerd.

Wellicht is dat hier ook voor de intensieve veehouderij van toepassing. Vanuit deze sector zijn de verwachtingen wel eens minder geweest. In de pluimveehouderij wordt vooral in ons werkgebied de bedrijfsgrootte behoorlijk opgeschaald. De resultaten zijn hier zowel in de vleeskuikens maar vooral ook in de bio-legsector zonder meer goed.

In de varkenshouderij lijkt het diepste dal te zijn genomen. Wel is hier een behoorlijke sanering van vooral de kleinere bedrijven aan vooraf gegaan. Een sanering die eigenlijk nog steeds bezig is, al of niet aangestuurd vanuit de financiële sector. Wij zien hier dan ook dat wij al of niet gedwongen verkopen moeten trachten te realiseren die in veel gevallen zelfs tot volledige wegsanering gaan leiden. Ook hier blijkt weer de invloed van de financier en het toenemende korte termijn denken vanuit die branche. Als er problemen komen moet er direct worden getaxeerd en wordt meteen het rentepercentage, ondanks de vooraf gemaakte afspraken verhoogd. Vaak is dit juist het laatste zetje in de beslissing van de ondernemer om er dan maar helemaal mee op te houden.

Landelijk wonen

De markt is bij Schelhaas Landelijk Wonen in 2018 inmiddels behoorlijk aangetrokken. Omdat ons aanbod vaak in het hogere segment zit, moet de potentiële koper vaak eerst zelf zijn eigen huis verkopen. Aangezien dit in het afgelopen jaar steeds vlotter ging kon onze Landelijk Wonen specialiste Yvonne Kamies ook vaak en vlot tot verkoop komen voor prijzen die we begin dit jaar nog niet als reëel hadden ingeschat.

Kopers die echt willen kopen zijn in toenemende mate bereid een redelijke prijs te bieden mits de vraagprijs past bij de kwaliteit van het aanbod. Dit is meer en meer ook in het hogere segment op een mooie locatie van toepassing. Juist ook hier trekken de verkoopresultaten en de prijzen aan. Want hoewel banken hun financieringseisen dit jaar nog weer verder hebben opgeschroefd, kunnen kopers zich juist nu nog voor een lage rente verbeteren op de woningmarkt.

Het lijkt er dan ook op dat steeds meer potentiële kopers zich realiseren dat wanneer ze echt concrete zaken zouden willen doen, ze er nu dan ook bij moeten zijn. Want waar kunnen ze nou beter terecht voor rust en ruimte op steeds weer een unieke locatie op ons mooie platteland dan bij Schelhaas Landelijk Wonen.

Kortom, voor wie de markt wil zien en daarin zelf actief en proactief wil zijn, is er genoeg te doen. Dit geeft ons voldoende vertrouwen dat wij er ook volgend jaar weer hard aan moeten en willen trekken om er samen met u een vergelijkbaar en op sommige gebieden zelfs weer een beter jaar van te kunnen maken.

Ter oriëntatie en inspiratie komen wij graag vrijblijvend bij u langs om voor u als verkoper of koper de balans te vinden tussen dat wat u zou willen en dat wat u zou kunnen realiseren.

Een ieder die wij dit jaar van dienst mochten zijn, willen wij hierbij graag bedanken voor het door hen in ons gestelde vertrouwen.

Samen wensen wij u dan ook allen een goed, gezond, gelukkig en succesvol 2019 toe:

Agrarisch:
Jan Tjeerdsma
Jan Krol
René Eijsink
Harrie Wenneker
Erik Brink
Marijke Hegen
Inge Woltinge-Westerhof

Landelijk wonen: 
Yvonne Kamies
Ina Zwiggelaar-Pater
Ellen Vroege-Meijerink

Schelhaas, uw betrokken makelaar in Agrarisch onroerend goed en Buitengewoon goed Landelijk wonen


« terug naar alle berichten

Nieuwsbrief


Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en ons aanbod?


Contact


Schelhaas Makelaardij
Griendtsveenweg 27
7901 EB Hoogeveen

0528 - 264007
info@schelhaas.com